Sa pagdating ng panginoon dating ru ksenja

In the assembly of all your people I have not been silent about your loyalty and constant love." [Good News Bible] lahat ng mga relihiyon sa kasalukuyan ay naniniwala na may Araw ng Paghuhukom na kung tawagin nga ng iba ay katapusan ng mundo.

Madalas na din nating makita maging sa mga pelikula at sa iba pang entertainment media ang iba’t-ibang istorya tungkol sa kung paano magwawakas o magugunaw ang mundo.

sa pagdating ng panginoon-67sa pagdating ng panginoon-44sa pagdating ng panginoon-30

Kamakailan lamang ay may isang grupo sa America na kung tawagin ay “Family Radio” ay nagpakalat ng Balita na ang mundo ay magwawakas nitong nakaraang ika- 21 ng Mayo.Maraming tao ang labis na nabalisa at nangamba sa balitang ito, sa kasawiang palad ay nabigo ang grupo sa kanilang paghulang ito na gaya rin ng nangyari sa dalawang kilalang relihiyon na Sabadista at mga Saksi ni Jehovah na nagsipanghula rin tungkol sa pagbabalik ni Cristo na siya ring katapusan ng mundo, na hindi naman nagkatotoo.Marami ang natatakot at nangangamba, may mga nagsasabi namang iba na, “bahala na raw kung ano ang mangyari”, ang iba naman ay nagsasabing “nananakot lang iyang mga relihiyon na iyan, kung talagang mangyayari iyan eh di sana noon pa”, na ang mga ito ay ang mga hindi naniniwala na may paghuhukom.At magsisipagsabi, Saan naroon ang pangako ng kaniyang pagparito?sapagka't, buhat nang araw na mangatulog ang mga magulang, ay nangananatili ang lahat ng mga bagay na gaya ng kalagayan nila mula nang pasimulan ang paglalang.

Hindi mapagpaliban ang Panginoon tungkol sa kaniyang pangako, na gaya ng pagpapalibang ipinalalagay ng iba; kundi mapagpahinuhod sa inyo, na hindi niya ibig na sinoman ay mapahamak, kundi ang lahat ay magsipagsisi.Datapuwa't darating ang araw ng Panginoon na gaya ng magnanakaw; na ang sangkalangitan sa araw na iyan ay mapaparam na kasabay ng malaking ugong, at ang mga bagay sa langit ay mapupugnaw sa matinding init, at ang lupa at ang mga gawang nasa lupa ay pawang masusunog.Gayon din naman sa lahat ng kaniyang mga sulat, na doo'y sinasalita ang mga bagay na ito; na doo'y may ilang bagay na mahirap unawain, na isinisinsay ng mga di nakaaalam at ng mga walang tiyaga, na gaya rin naman ng kanilang ginagawa sa ibang mga kasulatan, sa ikapapahamak din nila.Kaya nga, mga minamahal, yamang nalalaman na ninyo nang una ang mga bagay na ito, ay magsipagingat kayo, baka kung mangaligaw kayo sa pamamagitan ng kamalian ng masasama, ay mangahulog kayo sa inyong sariling katiyagaan.Ang Dating Biblia -- Philippines Bible Society (1905), Tagalog (Philippines National Language) -- Bible is Recognized by its Title (Ang Biblia) or (Ang Dating Biblia) -- Typed From the Ang Biblia Tagalog, by Richard und Dolores Long. Psalms "I have not kept the news of salvation to myself; I have always spoken of your faithfulness and help.